Strings

Nisha Caulkins: celloSarah B. Rose: harp


Seretta Shanahan: violin